संपर्क करें

Address

Kathmandu – Nepal Vipassana Centre – Dhamma Shringa
Budhanikantha; Muhan Pokhari;
Kathmandu, Nepal

 Phone : [977](1) 437-1655

 Phone : [977](1) 437-1077

 Fax : [977](1) 224-720

 Fax : [977](1) 226-314

 Email : [email protected]

OR

City office
Jyoti Bhawan
Kantipath
P.O. Box 12896
Kathmandu; Nepal

 Phone : [977] (1) 425 0581

 Phone : [977] (1) 422 3968

 Fax : [977] (1) 422 4720